Kabbalah 1
EUR 24: قیمت

ترم اوّل کبالا، دوره تغییر الگوهایی است که رازهای همه آموزشهای کابالایی و قانونهای طلایی را آشکار می سازد، اگر در جستجوی کامیابی بیشتری در زندگی تان هستید می توانید به این طریق استاد زندگی خود شوید. کابالا به شما راه هایی فراتر از محدودیت تفکر های منطقی نشان داده و شما را ماوراء قفس بستۀ خود می برد.
در دنیایی که پر از راهنمایی های “چگونگی” است، نیروی کابالا به شما راهنمایی “چرا” را ارائه می دهد.